ข้อตกลงระดับการให้บริการของ G Suite

G Suite SLA ในระหว่างระยะเวลาของข้อตกลง G Suite ที่มีผลบังคับใช้ (หรือข้อตกลงในเวอร์ชันก่อนหน้าที่ครอบคลุมเรื่องการใช้งาน G Suite) ("ข้อตกลง") ลูกค้าจะสามารถใช้งานอินเทอร์เฟซทางเว็บของบริการที่รวมอยู่ใน G Suite ได้ในอัตราส่วน 99.9% ของเวลาทั้งหมดในหนึ่งเดือนปฏิทิน ("G Suite SLA") หาก Google ไม่สามารถทำตาม G Suite SLA และหากลูกค้าปฏิบัติตามข้อผูกพันใน G Suite SLA นี้ ลูกค้าจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตบริการตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง G Suite SLA นี้ระบุการเยียวยาพิเศษเฉพาะสำหรับผู้ใช้ในกรณีที่ Google ไม่สามารถทำตาม G Suite SLA ได้ด้วยเหตุผลใดๆ

นิยาม คำนิยามต่อไปนี้จะใช้กับ G Suite SLA

 • "การหยุดทำงาน" สำหรับโดเมนหนึ่งๆ หมายถึงกรณีที่มีอัตราข้อผิดพลาดของผู้ใช้มากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ การหยุดทำงานจะวัดจากอัตราข้อผิดพลาดฝั่งเซิร์ฟเวอร์
 • "บริการที่ครอบคลุมของ G Suite" รวมถึง Gmail, Google+, Google ปฏิทิน, Google Cloud Search, Google เอกสาร, Google ชีต, Google สไลด์, Google ฟอร์ม, Google ไดรฟ์, Google Groups for Business, การรับส่งข้อความและวิดีโอใน Google Hangouts และ Google Talk, Hangouts Chat, Hangouts Meet, Google Keep, Google Sites, Google Jamboard และคอมโพเนนต์ Google ห้องนิรภัยของบริการ ทั้งนี้ไม่รวมฟังก์ชันห้องทดลองของ Gmail, G Suite - บริการของ Postini, Google Jamboard Hardware และคอมโพเนนต์ Gmail Voice ของบริการ
 • "เปอร์เซ็นต์เวลาทำงานรายเดือน" หมายถึงจำนวนนาทีในเดือนตามปฏิทินลบด้วยจำนวนนาทีของการหยุดทำงานที่เกิดขึ้นในเดือนตามปฏิทินนั้น หารด้วยจำนวนนาทีทั้งหมดในเดือนตามปฏิทินนั้น
 • "บริการ" หมายถึงบริการ G Suite
 • "เครดิตบริการ" หมายถึงสิ่งต่อไปนี้:
  เปอร์เซ็นต์การทำงานรายเดือน จำนวนวันของบริการที่เพิ่มต่อท้ายเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของบริการ (หรือเครดิตเป็นมูลค่าเงินเทียบเท่ากับมูลค่าของวันให้บริการสำหรับลูกค้าที่เรียกเก็บเงินภายหลังแบบรายเดือน) โดยไม่มีการเรียกเก็บเงินจากลูกค้า
  < 99.9% - >= 99.0% 3
  < 99.0% - >= 95.0% 7
  < 95.0% 15

ลูกค้าต้องขอรับเครดิตบริการ หากต้องการรับเครดิตบริการที่ระบุข้างต้น ลูกค้าต้องแจ้งแก่ Google (หรือในกรณีที่ลูกค้าสั่งบริการจากตัวแทนจำหน่าย ลูกค้าต้องแจ้งตัวแทนจำหน่าย และตัวแทนจำหน่ายของลูกค้าต้องแจ้ง Google) ภายในสามสิบวันนับจากเวลาที่ลูกค้ามีสิทธิ์รับเครดิตบริการ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้จะทำให้ลูกค้าไม่มีสิทธิ์ได้รับเครดิตบริการ สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อบริการจากตัวแทนจำหน่าย ลูกค้าจะได้รับเครดิตบริการจากตัวแทนจำหน่ายในนามของ Google

เครดิตบริการสูงสุด จำนวนเครดิตบริการสะสมสูงสุดที่จะออกโดย Google (หรือโดยตัวแทนจำหน่ายในนาม Google ในกรณีลูกค้าที่สั่งบริการจากตัวแทนจำหน่าย) ให้แก่ลูกค้าสำหรับเวลาหยุดทำงานซึ่งเกิดขึ้นในเดือนตามปฏิทินเดือนเดียว จะไม่เกิน 15 วันบริการ ซึ่งจะเพิ่มต่อท้ายระยะเวลาบริการ (หรือมูลค่าของ 15 วันบริการในรูปของเครดิตเงินในบัญชีของลูกค้าที่เรียกเก็บเงินรายเดือน) เครดิตบริการนี้ไม่สามารถแลกรับหรือแปลงเป็นจำนวนเงิน ยกเว้นลูกค้าที่ใช้แผนการเรียกเก็บเงินรายเดือนของ Google

ข้อยกเว้นของ G Suite SLA G Suite SLA ไม่มีผลกับบริการที่แจ้งไว้อย่างชัดเจนว่ายกเว้น G Suite SLA นี้ (ตามที่ระบุในเอกสารสำหรับบริการนั้นๆ) หรือปัญหาด้านประสิทธิภาพทั้งหมดที่มีลักษณะดังนี้ (i) เกิดจากปัจจัยที่อธิบายในหัวข้อ "สิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุม" ของข้อตกลง หรือ (ii) เกิดจากอุปกรณ์ของลูกค้าหรืออุปกรณ์ของบุคคลที่สาม หรือทั้งสองอย่าง (ไม่อยู่ในการควบคุมหลักของ Google)